Erkenningen

Het erkenningstraject voor sport- en beweeginterventies dat binnen Effectief Actief wordt gehanteerd bestaat uit verschillende niveaus van effectiviteit. Deze niveau's zijn: Goed beschreven, Goed onderbouwd en Effectief. Voor meer informatie over de ondersteuning die NISB interventie-eigenaren biedt, verwijzen wij u graag door naar de website van NISB. 

Een erkende interventie heeft minimaal het niveau Goed beschreven.

Erkenningen niveau

Het eerste niveau van erkenning is ‘Goed beschreven’. Een interventie met deze erkenning is beoordeeld door een panel van verschillende professionals uit de praktijk of afkomstig van kennisinstituten. Deze praktijkcommissie beoordeelt een ingevuld werkblad met een uitgebreide beschrijving van de interventie. Er wordt vooral gekeken naar de beschrijving van doel, doelgroep, aanpak en randvoorwaarden. Is alles helder omschreven? Zijn doelen en werkwijze concreet geformuleerd? Erkende interventies zijn verplicht een handleiding te hebben (indien van toepassing) en hebben een procesevaluatie uitgevoerd.

Het volgende niveau binnen het erkenningstraject is ‘Goed onderbouwd’. Een interventie is goed onderbouwd als deze naast goed beschreven, ook theoretisch onderbouwd is. Dit houdt in dat aannemelijk is gemaakt dat met die interventie het gestelde doel kan worden bereikt. Deze onderbouwing vindt plaats op basis van theorie en wordt beoordeeld door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies. Deze commissie bestaat uit ervaren deskundigen en onderzoekers uit wetenschap, beleid en praktijk.

Het laatste niveau binnen het erkenningstraject is ‘Effectief’. Binnen dit niveau moet de effectiviteit van de interventie worden aangetoond met in ieder geval Nederlands onderzoek. Er wordt een oordeel gegeven over de bewijskracht van de effectiviteit van een interventie. Ook deze erkenning wordt verleend door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies.

Binnen alle drie niveaus worden ook de uitvoeringsaspecten beoordeeld, zoals de kwaliteit van de handleiding, de kosten, de kwaliteitsbewaking en randvoorwaarden voor implementatie. De sterke en zwakke punten van de uitvoering staan beschreven bij het eindoordeel over de kwaliteit en effectiviteit van de interventiebeschrijving in de interventiedatabase. Het is geen apart erkenningsniveau omdat uitvoerbaarheid een vereiste is voor alle interventies in het erkenningstraject.

Meer informatie over het erkenningstraject en de verschillende niveaus vindt u op de website van CGL.